bootstrap templates

ระบบสารสนเทศ

Information system

E-mail

ระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย

E - Docs ใหม่

ระบบเอกสารมหาวิทยาลัย 

MIS-DSS

ระบบสารสนเทศบุคลากร

Time Stamp

ระบบประวัติการลงเวลาปฎิบัติงาน เฉพาะส่วนงานที่ใช้งาน

ระบบออกเลขหนังสือภายในกอง

ระบบออกเลขหนังสือภายในและออกเลขหนังสือเวียนของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบแจ้งรักษาการ

ระบบแจ้งรักษาการแทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TOR Online

ระบบการประเมินภาระงาน

Competency Online

ระบบการประเมินสมรรถนะ

แจ้งซ่อม Online

ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์

จองห้องประชุม Online

ระบบจองห้องประชุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Compensation

ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ

SharePoint (HR)

ระบบเอกสาร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

FUND

ระบบเบิกเงินสวัสดิการ
กองทุนพนักงาน

PVD

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Payroll

ระบบสืบค้นเงินเดือน

PSU FMIS BUDGET

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน
งบประมาณ (เบิกจ่าย)

ระบบยืมเงิน

ระบบบริหารสำนักงานการเงิน
และการคลัง (ยืมเงิน)