ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ก.พ.อ.03 .pdf]    /   [ ก.พ.อ.03 ไฟล์ .doc ]
2
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา [ก.พ.อ.04]
3
แบบประเมินคุณภาพ บทความ/ตำรา/หนังสือ
4
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
5
แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
6
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์ใหม่
หนังสือจาก ก.พ.อ.
1
ประกาศ ก.พ.อ.มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
2
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564(ราชกิจจานุเบกษา) 
3
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) 
4
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ราชกิจจานุเบกษา) 
5
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2563  (ราชกิจจานุเบกษา) 
6
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560   (ราชกิจจานุเบกษา) 
7
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   (ราชกิจจานุเบกษา) 
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น 2561
9
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 2562  (ราชกิจจานุเบกษา) 
11
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 2562
12
รายชื่อวารสาร
13
การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2561
14
ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
15
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 2561
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
1
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
2
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
3
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
4
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 2562
6
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2562
7
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
8
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.2562
9
แบบประเมินผลตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
10
ประกาศ เรื่องแบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
11
ประกาศ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564
12
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564 (แบบประเมินผลการสอน)
13
ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2564
14
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับภาระงานและผลงานทางวิชาการในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2562
15
ประกาศ เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563
  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
   
หลักเกณฑ์เดิม
 ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของ ม.อ.
1
ประกาศ เรื่อง ภาระงานที่เป็นผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร 2559
2

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

3
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)  
4
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)
5
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
6
ประกาศ เรื่อง วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
7
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
8
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2554     
9
ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554
10
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 [พนักงานมหาวิทยาลัย] 
11
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
12
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2550
13
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินเอกสาร...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
14
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ พ.ศ.2550
15
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ พ.ศ.2546 [ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย]
16

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ
             ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2545
[พนักงานมหาวิทยาลัย]
17
ข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
18
ข้อบังคับ ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
19
ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผศ. รศ. ศ  พ.ศ.2554
20
ข้อบังคับ เรื่อง การแต่งตั้ง ผ.ศ.พิเศษ/ ร.ศ.พิเศษ และ ศ.พิเศษ พ.ศ.2551
21
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำผิดจริยธารรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2557
22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
23
ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564
24
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ พ.ศ.2550
25
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2550
26
ระเบียบ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมิน...ของผู้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2550
27
บันทึก การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
หนังสือจาก ก.พ.อ.
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2558 (ราชกิจจานุเบกษา) 
2
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับรวม 2 - 10)
3
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551
5
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
6
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
7
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
9
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรง ต.ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2553
12
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ.2550
13
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
14
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
1
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว108 ลว 6 ก.พ.57]
3
แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [ศธ 0509(2)/ว 127 ลว 31 ม.ค.56]
4
การเสนอกลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1284) 
5
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  (ที่ ศธ 0509(2)/ว 1263 ลว. 18 ต.ค.54) 
6
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
7
การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
8
หนังสือจากทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./ร.ศ./ศ (พ.ศ.2542)
9
หนังสือจาก ส.ก.อ. เรื่อง การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
10
ตอบข้อหารือ เรื่องการประเมินผลการสอน
11
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่
12
ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ีงตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7)
13
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  [ศธ 0509(2)/ว644]
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
การใช้ผลการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์เป็นผลการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ทบทวนหลักเกณฑ์การนับภาระงานในส่วนของผลงานวิชาการและการเป็นที่ปรึกษาร่วมคุมวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2561

การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย ในสายสังคมศาสตร์ [ครั้งที่ 50 (1/2560)]
การเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิจัยในคน (ครั้งที่ 36 (3/2557))
การเขียนผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03 (ครั้งที่ 27(3/2555))
ประกาศ เรื่อง ปกในของผลงานประเภทตำรา หนังสือ 2555  
ประกาศ แบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 6(4/2550)) 
ประกาศ เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) (ครั้งที่ 2(2/2549))
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50   22(2/2554)
การเสนอผลงานประเภทตำรา และหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   22(2/2554)
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   21(1/2554)
การประเมินผลงานทางวิชาการ  17(2/2553)
การคัดลอกและอ้างอิงผลงาน 
การประเมินผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับตำแหน่งและสาขาวิชาที่ต่างกัน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  16(1/2553)
การขอขยายเวลาในการส่งผลงานทางวิชาการที่ให้แก้ไข  16(1/2553)  
การเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือที่มีลักษณะเป็นบทหนึ่งของตำราหรือหนังสือ 16(1/2553) 
การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  15(4/2552)  
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ   14(3/2552)  
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    12 (1/2552)  
ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    12 (1/2552)  
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)  
ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ    11(4/2551)
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...  10(3/2551)  
การพิจารณาดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  10 (3/2551)  
การส่งผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ...... (ครั้งที่10(3/2551)) 
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่9(2/2551)) 
การขอผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (ครั้งที่9(2/2551)) 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   6(4/2550) 
ผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   6(4/2550)
เกณฑ์การขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และการกรอกแบบ ก.พ.อ.03    5(3/2550)
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  5(3/2550)
การประเมินผลการสอน    4(2/2550) 
การประเมินผลการสอน 3(1/2550)
การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  3(1/2550)
การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ   3(1/2550)
การประเมินผลงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   3(1/2550)
ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   2(2/2549)
การส่งงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   15(4/2552)  
อื่น ๆ
1
ขอหารือการเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
2
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเสนอผลงานในลักษณะอื่น เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับ
3
ขอหารือกรณีขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
4
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการตำแหน่งทางวิชาการ
วาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
0


รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
1
หนังสือประทับตราส่งผลงานทางวิชาการ
2
แบบเอกสารส่งคืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.รศ.
4
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
5
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
6
แบบประเมินคุณภาพ บทความ/ตำรา/หนังสือ
7
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
8
แบบฟอร์มแปลผลการประิเมิน กรณีเอกฉันท์
9
แบบฟอร์มแปลผลการประเมิน กรณีไม่เอกฉันท์
10
ลำดับเอกสารสำหรับการส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ