ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แยกตามประเภทบุคลากร)        

ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2564   

ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560        
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
ประกาศ เรื่อง การบริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการรถยนต์ส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่และสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
  กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
1
ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551  
2
ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551  
    เงินสงเคราะห์    
    ประกาศ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร  
    ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.2554  
    แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากร ม.อ.