ระบบสารสนเทศผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ทดลองใช้งาน)
สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับเจ้าหน้าที่

  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2563  
   1. สรุปหลักเกณฑ์
ขั้นตอนการแต่งตั้ง (Infographic)
สรุปหลักเกณฑ์
2.
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563
เอกสารแนบท้ายประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563
แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้ง , (word)
แบบเสนอผลการดำเนินงาน (แบบ พม.01 แบบ พม.02) , (word)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน , (word)
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น , (word)
แบบประเมินคุณภาพผลงาน
6.แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรีย ศิลปะ , (word)
7.แบบประเมินคุณภาพสิทธิบัตร , (word) 
8.แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ , (word)
9.แบบประเมินคุณภาพหนังสือ , (word)
 
 
 
    3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
    4. บันทึก แบบรายงานการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     - รายงานผลการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     - แบบรายงานผลการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     - แบบข้อมูลข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประกาศ  มาตรฐานภาระงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เป็นระดับชำนาญงานพิเศษ
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564
ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. 2564
      หัวหน้าหน่วยงาน
   - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง พ.ศ. 2564 
   - ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564  
      ตำแหน่งสูงขึ้นพนักงานเงินรายได้
 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเงินรายได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
ประกาศ มาตรฐานภาระงานของพนักงานเงินรายได้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
      การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
      สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
         ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และขั้นตอนการประเมินแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2558
ขั้นตอนการประเมินค่างาน Infographic
- ประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน
ขั้นตอนการแต่งตั้ง (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) Infographic
ขั้นตอนการแต่งตั้ง (กรณีหัวหน้าหน่วยงาน) Infographic
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่งชำนาญ /ชำนาญการพิเศษ
      บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาชำนาญการ  (ม.อ.)
      ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
      มติ ค.บ.ม.เกี่ยวกับตำแหน่งชำนาญการ
      กรอบตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  การกำหนดระดับตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 62 อัตรา
      กำหนดตำแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญ
      สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
      ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินตำแหน่งชำนาญการพิเศษ..
1
Links สกอ. สรุปบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม
2
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญงานพิเศษชำนาญการพิเศษ....( ก.พ.อ.)
3
การแต่งตั้งคณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพกรณีตำแหน่งประเภทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ (พ.ศ.2559)
4
การแต่งตั้งคณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการ (พ.ศ.2559)
5
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (พ.ศ.2558)
6
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (พ.ศ.2557)
      มติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
1
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มอ023/1506 Excel
2
การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [มอ 023/ว582]
(ระยะ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
3
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานของตำแหน่ง [มอ 023/ว116]
4
การประเมินค่างานของตำแหน่งทั่วไป ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
5
ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีหัวหน้าหน่วยงาน
7
แบบรายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นระดับสูงขึ้น
8
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นระดับสูงขึ้น
9
ตอบข้อหารือเรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
10
แบบข้อมูลจำนวนตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นระดับสูงขึ้น พ.ศ.2560
11
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานและคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 
1
ประกาศ มาตรฐานภาระงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
1
ประกาศ เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ
2
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน และคณะอนุกรรมการประเมินการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2558
4
การกำหนดกรอบของตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557 [ศธ0509(5)/ว1092]
5

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
             หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
6

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
             หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2558
7

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
             หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2558
8
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2555    
 
   ประกาศ หลักเกณฑ์เดิม
1

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
             ระดับชำนาญงานพิเศษ ฯ....... (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
2

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
             ระดับชำนาญงานพิเศษ ฯ....... (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
3
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
             ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ฯ พ.ศ.2554
 
     แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง (หน้า1-8)   /แบบประเมินการแต่งตั้ง (หน้า 9-15) / แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (หน้า16) /
     แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ (หน้า 17)   /สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (หน้า 18) /ระดับคุณภาพของผลงาน (หน้า 19-21) /
     เงื่อนไขของผลงาน (หน้า 22) /ลักษณะการเผยแพร่ผลงาน (หน้า 23)   / แบบสรุปผลการประเมินผลงาน (หน้า 24)
ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น [หลักเกณฑ์เดิม]
โครงร่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
การทำงานเชิงวิเคราะห์
การทำงานเชิงสังเคราะห์
ประกาศ เรื่อง โครงการเขียนเอกสารประกอบผลงานลักษณะอื่น
แบบฟอร์ม 
1

แบบรายงานผลการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
        
 บันทึกเสนอรายงานผลการแต่งตั้ง
2
แบบเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผล Excel , [.pdf]
แบบประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
3
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ [มอ023/2833]   
 
3.1

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)
[.doc]
3.2

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
[.doc] 
  แบบประเมินค่างาน (ที่ส่ง กจ. จำนวน 3 ชุดรวมต้นฉบับ)
1. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานของตำแหน่ง 2561
2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง)  
  3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)
  4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
  5. แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างาน
8

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
             ระดับชำนาญการพิเศษ ฯ พ.ศ.2554
9
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2554
10
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564 
11
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ฯ พ.ศ.2555 
12

ประกาศ เรื่องอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. 2564
13

ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
             ระดับชำนาญการ ฯ พ.ศ.2555
14

ประกาศ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
              หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2555
15

ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้ง ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
             หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2555
 (ตามหลักเกณฑ์ใหม่)                     แบบประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่
16
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
17


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
         แบบประเมินค่างานการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น(เฉพาะสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่)
18

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
                         (กรณีประสงค์จะเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด)
             
แบบประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
19
ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนฯ เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่กำหนดไว้เดิม [ศธ0509(2)/ว7]
20
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น [มติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 11/2556 ลว. 8 พ.ย.2556]
21
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เงินค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2554  
22
การขอรับเิงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ
23
การพิจารณาเหตุผลความจำเป็นการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน
24
วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ   
25
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งชำนาญการ 
26

การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพนักงานเงินรายได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน
ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย
27
การเผยแพร่ผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   
28
การเผยแพร่ผลงานประเภทบทความและงานวิจัยในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
29
การเผยแพร่ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
30
การพิจารณาเหตุผลความจำเป็นการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการของคณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน    
31
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเสนอผลงานในลักษณะอื่นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
32
แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ประจำหน่วยงาน
33ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ .... พ.ศ.2551
  เอกสารแนบท้ายประกาศ
 1. แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
 2. แบบประเมินภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่ง แบบประเมินผลงาน บทความ/หนังสือ/คู่มือ/วิจัย
34
ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ พ.ศ.2556
35
ประกาศ เรื่องมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ พ.ศ.2550  [ เก่า ]
36

ประกาศ เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
                เพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่ีมค่าจ้าง พ.ศ.2556
37
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านผลงานตำแหน่งชำนาญการ
38
ข้อหารือ การดำรงตำแหน่งของ สาย ข และ ค
39
ข้อหารือ กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
40
ข้อหารือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งชำนาญการ  
41
ข้อหารือ ผลงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและคู่มือการใช้โปรแกรมควบคุมเงินงบประมาณและบัญชีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
42
ข้อหารือ ผลงานเกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ