เงินเดือน/ค่าจ้าง
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
8/2557
8 ส.ค.57
การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นจากคุณวุฒิ แรกบรรจุ
10/2550
2 พ.ย. 50
การเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษของบุคลากรดีเด่น มอ. 
7/2550
10 ส.ค. 50
แนวปฏิบัติในการปิดประกาศคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน    
2/2545
6 ก.พ. 45
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 0.5 ขั้น
  การประเมิน
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
10/2552
2 ต.ค.52
การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.อ.
12/2546
4 ธ.ค. 46
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ 8
10/2546
2 ต.ค. 46
กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ สาย ข-ค ให้เป็นระดับสูงขึ้นเกินระดับควบ
5/2544
3 พ.ค. 44
การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 
  การเลื่อนขั้น/เปลี่ยนตำแหน่ง
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
3/2556
7 มี.ค.56

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

10/2553
1 ต.ค.53

การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดีทุกวิทยาเขต 

2/2553
5 ก.พ.53

การปรับระดับตำแหน่งและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ 

2/2553
5 ก.พ.53
การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา (การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ เป็น ตำแหน่งอาจารย์) 
12/2551
12 ธ.ค.51
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 
9/2551
5 ก.ย.51
การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน [มอ023/ว016]
6/2550
6 ก.ค. 50
วันเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ   [มอ023/ว402] 
13/2548
8 ธ.ค.48
วันเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ  
10/2546

2 ต.ค. 46

อนุมัติในหลักการให้ประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ สาย ข-ค พิจารณาการขอเปลี่ยน
ตำแหน่งกรณีเป็นตำแหน่งในสายงานแรกเข้าระดับเดียวกัน
2/2546
6 ก.พ. 46
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 0.5 ขั้น
8/2544
2 ส.ค. 44
การแต่งตั้งผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับถัดไป
8/2544
2 ส.ค. 44
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
6/2544
7 ก.ค. 44
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในการใช้เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามข้อ 2
6/2543
6 ก.ค. 43
การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ 8
5/2541
7 พ.ค. 41
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับ 6 ของข้าราชการ สาย ข และ ค. และหัวหน้างาน/ฝ่าย
5/2541
7 พ.ค. 41
การเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับ 6 ของข้าราชการ สาย ข และ ค. และหัวหน้างาน/ฝ่าย
2/2540
6 ก.พ. 40
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย เป็นระดับ 6-7 
  การโอน/ย้าย
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
12/2551
12 ธ.ค.51
การให้โอนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุน  
10/2551
10 ต.ค.51
การโอนข้าราชการไปต่างสังกัด  
10/2550
2 พ.ย.50
การโอนหรือย้ายบุคลากร  
8/2550
6 ก.ย. 50
การโอนข้าราชการ     
10/2549
12 ต.ค. 49
ขออนุมัติโอนข้าราชการไปต่างสังกัด
6/2549
8 มิ.ย. 49
ขออนุมัติโอนข้าราชการไปต่างสังกัด 
10/2544
4 ต.ค. 44
กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการไปรับราชการในส่วนราชการอื่น
  คุณวุฒิ/ปรับวุฒิ
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
7/2554
1 ก.ค.54
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
6/2547
6 พ.ค. 47
12/2543
2 พ.ย. 43
การพิจารณาคุณวุฒิข้าราชการ  
  อื่น ๆ
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
11/2564
3 พ.ย.64
ขั้นตอนการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
11/2563
3 พ.ย.63
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
1/2561
9 ม.ค.61
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2/2559
6 ธ.ค.59
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
12/2558
1 ธ.ค.58
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
6/2557
6 มิ.ย.57
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
9/2556
20 ก.ย.56
การอนุญาตให้ข้าราชการที่ขาดคุณสมบัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ
6/2556
7 มิ.ย.56
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
7/2555
6 ก.ค.55
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
4/2554
8 เม.ย.54
การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
2/2553
5 ก.พ.53
การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา
11/2550
7 ธ.ค.50
การใช้คำนำหน้านาม
5/2550
8 มิ.ย.50
คำจำกัดความของนักวิจัยที่ Active วิจัย
1/2550
11 ม.ค. 50
การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงานและโครงการดีเด่นเข้ารับรางวัลต่างๆ 
11/2549
9 พ.ย. 49
ความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ  
10/2549
12 ต.ค. 49
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
6/2549
8 มิย. 49
1/2547
7 ม.ค. 47
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(1)/2546
6 ส.ค.46
มาตรฐานภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ
1/2544
4 ม.ค. 44
การรับรองวิทยฐานะสถาบันและสาขาวิชาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
1/2543
10 ก.พ. 43
การคิดภาระงานสอนของผู้ที่ขอไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
3/2542

4 มี.ค. 42

การมอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ผู้เกษียณอายุราชการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2539 และว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
 
2/2542
11 ก.พ.42
การมอบอำนาจให้ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยดำเนินการแทน ก.ม.
1/2542
7 ม.ค. 42
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
3/2540
6 มี.ค. 40
การส่งผู้แทนเข้าประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย  
กลับหน้าแรก