การสรรหา/การจ้าง
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
6/2560
6 มิ.ย.60
การออกคำสั่งจ้างนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายแพทย์
3/2558
10 มี.ค.58
การกำหนดคุณสมบัติเบื้่องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาเกาหลีและภาษาจีน
12/2557
3 ธ.ค.57
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
9/2557
12 ก.ย.57
ระยะเวลาการจ้างขั้นต่ำพนักงานมหาวิทยาลัย
8/2557
8 ส.ค.57
คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอกเกี่ยวกับคะแนนภาษาอังกฤษ
4/2557
4 เม.ย.57
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และการประกาศรับสมัคร
11/2556
8 พ.ย.56
การออกคำสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ
3/2555
2 มี.ค.55
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1/2555
6 ม.ค.55

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ

7/2554
7 ต.ค.54
คะแนนภาษาอังกฤษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
11/2553
18 พ.ย.53
คะแนนภาษาอังกฤษ PSU-GET
6/2553
4 มิ.ย.53
การเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ในการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก   
6/2553
4 มิ.ย.53
การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย
6/2553
4 มิ.ย.53
การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
4/2553
9 เม.ย.53
คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก  
2/2553
5 ก.พ53
ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
12/2552
4 ธ.ค.52
เกณฑ์การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
11/2552
6 พ.ย.52
การรับสมัครตำแหน่งวิชาการและการจัดสรรทุน Ph.D.50%
8/2551
8 ส.ค.51
การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
11/2550
7 ธ.ค.50
การจ้างผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
มอ023/ว158
15 มี.ค. 50
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย...... 
11/2549
9 พ.ย. 49
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน  
10/2549
12 ต.ค. 49
การกำหนดภาระงานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
9/2549
14 ก.ย. 49
ข้อเสนอแนะในการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก
6/2549
8 มิ.ย.49
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งอาจารย์  
3/2548
10 มี.ค.48
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2548 (ครั้งที่ 2/2548) 
1/2548
14 ม.ค.48
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลงฯ  
1/2547
7 ม.ค.47
การขอยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะราย
9/2546
4 ก.ย. 46
กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
12/2545
7 พ.ย.45
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
8/2545
1 ส.ค. 45
กำหนดแนวปฏิบัติในการขอจ้างพนักงานในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1/2548
14 ม.ค.48
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่ว่างลงฯ  
  การประเมินพนักงาน
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
10/2552
2 ต.ค.52
การประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากร ม.อ.
11/2544
1 พ.ย.44
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  
  การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
2/2552
27 ส.ค.52
หลักเกณฑ์การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
 
 
1/2549
12 ม.ค. 49
การลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย  
1/2545
3 ม.ค. 45
มอบอำนาจเรื่องการขออนุมัติลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยให้อธิการบดี 
  ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
3/2562
5 ม.ค.62
การปรับเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือนชดเชยให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
6/2559
8 มิ.ย.59
การปรับค่าจ้างร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557
5/2558
12 พ.ค.58
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย
8/2557
8 ส.ค.57
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก
9/2556
20 ก.ย.56
การปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ม.ค.55 และ 1 ม.ค.56
11/2555
16 พ.ย.55
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เม.ย.2550 ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10/2555
5 ต.ค 55
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ณ 1 ต.ค.2555
2/2555
3 ก.พ.55
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
8/2554
5 ส.ค.54
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (5%)
6/2554
3 มิ.ย.54
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
7/2552
3 ก.ค.52
การได้รับค่าจ้างระหว่างการขยายเวลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย  
6/2549
8 มิ.ย. 49
การได้รับค่าจ้างระหว่างการขยายเวลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
5/2546
30 เม.ย. 46
การได้รับค่าจ้างระหว่างการขยายเวลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
6/2552
5 มิ.ย.52
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
12/2551
12 ธ.ค.51
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก
4/2551
4 เม.ย.51
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ขั้นสูง-ต่ำ)
7/2550
10 ส.ค. 50
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551  
3/2550
2 มี.ค. 50
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีประกาศรับสมัครอัตราค่าจ้างเดิม...[27 มีค.50]  
3/2550
2 มี.ค. 50
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 เมย.50   
8/2549
10 ส.ค. 49
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550  
6/2549
8 มิ.ย.49
อัตราการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
13/2548
8 ธ.ค.48
การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่  
13/2548
8 ธ.ค. 48
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (1เมย.47)
10/2547
9 ก.ย. 47
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2548
3/2547
4 มี.ค. 47
การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม
5/2546
3/2546
2/2546
30 เม.ย.46
5 มี.ค. 46
6 ก.พ. 46
การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่   
13/2545
6 ธ.ค. 45
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
9/2545
3/2545
12 ก.ย. 45
7 มี.ค.45
แก้ไขหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ค่าจ้างพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
2/2562
12 ก.พ.62
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
1/2550
11 ม.ค. 50
ยกเลิกมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย และค.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและประสบการณ์     
มอ023/1010
28 ก.พ. 50
ยกเลิกการพิจารณาคุณวุฒิและประสบการณ์ด้วยเงินงบประมาณ  
3/2549
9 มี.ค. 49
การจ้างพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์   
2/2549
9 ก.พ. 49
การจ้างพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์
11/2548
13 ต.ค. 48
การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์  
8/2548
14 ก.ค. 48
เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและประสบการณ์
7/2548
6/2548
12 พ.ค. 48
9 มิ.ย. 48
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิและประสบการณ์ (เพิ่มเติม) 
8/2547
8 ก.ค. 47
หลักเกณฑ์การขอกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์
1/2547
7 ม.ค. 47
การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม
11/2542
9 ธ.ค. 42
การกำหนดจำนวนอัตราที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างพนักงาน งบประมาณ 2543
  การปรับวุฒิ/เปลี่ยนตำแหน่ง
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
5/2558
12 พ.ค.58
การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4/2557
4 เม.ย.57
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และการประกาศรับสมัคร
2/2557
7 ก.พ.57
การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
7/2554
1 ก.ค.54
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขอปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
6/2549
8 มิ.ย. 49
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ กรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหลังจากบรรจุ ซึ่งไม่ใช่กรณีลาศึกษาต่อ 
2/2549
9 ก.พ. 49
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
4/2546
3 เม.ย.46
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  
11/2543
5 ต.ค. 43
กำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อื่น ๆ
ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
8/2564
3 ส.ค. 64
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เป็นระดับชำนาญงานพิเศษ
12/2563
1 ธ.ค. 63
ขั้นตอนการพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
9/2561
5 ก.ย.61
การเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยในปีที่เกษียณอายุเพื่อประโยชน์ในการคิดคำนวณค่าชดเชย
2/2561
6 ก.พ.61
การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
14/2560
12 ธ.ค.60
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใชิ้จ่ายในการจัดทำประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
4/2560
11 เม.ย.60
แนวปฏิบัติการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัยเดิมและพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ)
จากสายสนับสนุนเป็นสายวิชาการหลังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2/2557
7 ก.พ.57
แนวทางการเปลี่ยนสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเ้ฉพาะ
6/2553
4 มิ.ย.53
การเผยแพร่ผลงานประเภทบทความและงานวิจัยในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
2/2553
5 ก.พ.53
การจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรของพนักงานที่ขออนุมัติลาศึกษาระดับปริญญาโท
12/2551
12 ธ.ค.51
การให้โอนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ทุน  
1/2551
4 ม.ค.51
แนวทางการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นก่อน 1 เมย.50 เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
10/2550
2 พ.ย. 50
การโอนหรือย้ายบุคลากร  
11/2549
9 พ.ย. 49
ความก้าวหน้าในตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการ
6/2549
8 มิ.ย.49
การมอบอำนาจการเปลี่ยนตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง และเงื่อนไขการจ้าง 
(1)/2546
6 ส.ค.46
มาตรฐานภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ
6/2546
5 มิ.ย. 46
การขออนุมัติเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิทยาศาสตร์
  กลับหน้าแรก