งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน
นางนิศากร ช่างสุวรรณ
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้างาน

nisakorn.c@psu.ac.th  โทร.2050
นางวัชรี ไชยศรี
บุคลากรชำนาญการ
watcharee.s@psu.ac.th
โทร.2049
นางสาวจตุพร อมรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
jatuporn.a@psu.ac.th
โทร.2044
นางสาวจิระพา ตรีตรง
นักวิชาการอุดมศึกษา
jirapa.tr@psu.ac.th
โทร.2049
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
kanokporn.i@psu.ac.th
โทร.2049
นายขจรศักดิ์ จารุพันธ์
ช่างศิลป์ชำนาญงาน
khajohnsak.j@psu.ac.th
โทร.2047
นายเจตพล เชียงจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
jettapon.c@psu.ac.th
โทร.2044
นางสาวกนกกร จันทร์มณี
บุคลากร
kanokkorn.c@psu.ac.th
โทร.2047
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
บุคลากร
pornsri.s@psu.ac.th
โทร.2047