งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางเมตตา ชุมอินทร์
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

metta.s@psu.ac.th  โทร.2057
นางรัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
rattiya.k@psu.ac.th
โทร.2059
นายวราวุฒิ โประเทพ
นักวิชาการอุดมศึกษา
warawut.p@psu.ac.th
โทร.2059
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ratchaneewan.p@psu.ac.th
โทร.2056

นางสาวมันตรินี หนูฤทธิ์
บุคลากร
montrinee.n@psu.ac.th
โทร.2045
นางสาววีรมลล์ แก้วน้อย
บุคลากร
weeramon.k@psu.ac.th
โทร.2045
นางสาวลาวัลย์ บุญชู
บุคลากร
lawan.b@psu.ac.th
โทร.2056