สำนักงานกฎหมาย
นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์
นิติกรชำนาญการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย
surasak.s@psu.ac.th
  โทร.2241
นายกิตติ บริสุทธิ์
นิติกรชำนาญการ
kitti.b@psu.ac.th
โทร.2243
นางกนกวรรณ พันธรัตน์
นิติกร
kanokwan.pu@psu.ac.th
โทร.2242
นายรัฐ เดชะรัฐ
นิติกร
ruth.d@psu.ac.th
โทร.2243
นางวรารัตน์ เหล่าสิงห์
นิติกร
wararat.pa@psu.ac.th
โทร.2242

นางกัญญารัตน์ พันทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
kanyarat.k@psu.ac.th
โทร.2243