งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นางสุนันทา แก้วเจริญ
บุคลากรชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

sununta.k@psu.ac.th
  โทร.2053
นางอทิตยา ทองจืด
นักวิชาการอุดมศึกษา
atitaya.t@psu.ac.th
โทร.2054
นางสาวอภิสรา อินทแก้ว
บุคลากรชำนาญการ
abhisara.i@psu.ac.th
โทร.2053
นางอชิดา นิลรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
achida.r@psu.ac.th
โทร.2054

นางภารดี แท่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
pharadee.w@phuket.psu.ac.th
โทร.2053
นายสมบูรณ์ บัวเทพ
นักวิชาการอุดมศึกษา
somboon.b@psu.ac.th
โทร.2041
นางจำเนียร ประทุมชาติภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jamneirn.p@psu.ac.th
โทร.2041