งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
นางสาวจตุพร อมรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
jatuporn.a@psu.ac.th
โทร.2044
นางสาวพรศรี สว่างล้ำเลิศศิริ
บุคลากร
pornsri.s@psu.ac.th
โทร.2041
นางสาวกนกพร อินทร์ทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
kanokporn.i@psu.ac.th
โทร.2049
นายเจตพล เชียงจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
jettapon.c@psu.ac.th
โทร.2044
นายคงพล มนวรินทรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
kongpol.m@psu.ac.th
โทร.2046
นางสาวรัชนีวรรณ ปัตตพัฒน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ratchaneewan.p@psu.ac.th
โทร.2056
นางภารดี แท่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
pharadee.w@phuket.psu.ac.th
โทร.2053