รวม มติ ก.บ.ม.
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งชำนาญการ
การสรรหาคณบดี
การใช้เลขไทยในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และหนังสือต่างๆ ของส่วนงาน