ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
2/2555
3 ก.พ.55
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
5/2554
12 พ.ค.54
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ (5%)
7/2554
1 ก.ค.54
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ ในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน...
2/2552
27 ส.ค.52
หลักเกณฑ์การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้หน่วยงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
  
11/2549
9 พ.ย. 2549
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน
เปลี่ยนชื่อ "ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้" เป็น "พนักงานเงินรายได้"
6/2549
8 มิ.ย. 2549
การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร ประเภทค่าจ้างชั่วคราว  
4/2549
5 เม.ย. 2549
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และระบบค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย
  กลับหน้าแรก