ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
10/2558
6 ต.ค.58
เรื่อง ข้อหารือวิธีคำนวณผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
12/2557
3 ธ.ค.57
เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3/2555
2 มี.ค.55
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ  
4/2553
9 เม.ย.2553
สาขาวิชาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  
5/2552
15 พ.ค.2552
รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
3/2551
7 มี.ค.2551
การพิจารณาดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
6/2550
6 ก.ค. 2550
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์     
5/2550
8 มิ.ย. 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย    
1/2550
11 ม.ค. 2550
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5/2549
10 พ.ค. 2549
การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงานที่ตีพิมพ์ Online
2/2549
9 ก.พ. 2549
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1/2547
7 ม.ค. 2547
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น โดยปกปิดว่าเป็นผลงานของตนเอง
12/2546
4 ธ.ค. 2546
การเสนอหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ
3/2545
7 มี.ค. 2545
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการกรณีขอลาออก โอน เกษียณอายุ
5/2544
3 พ.ค. 2544
การพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ  
4/2544
5 เม.ย. 2544
ผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
2542
พ.ย. 2542
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ อ.ก.ม.พิจารณา
2540
ก.ย. 2540
ตอบข้อหารือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
กลับหน้าแรก