ครั้งที่
เมื่อวันที่
เรื่อง
12/2561
11 ธ.ค.2561
การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
6/2560
6 มิ.ย.2560
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ 
5/2559
10 พ.ค.2559
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นระดับสูงขึ้น  
4/2559
27 ก.ค.2559
ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ฯ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
11/2556
8 พ.ย.2556
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 
7/2554
1 ก.ค.2554
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ ในการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน
ระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย
7/2554
1 ก.ค.2554
แนวทางดำเนินการบริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ ในเรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษและชำนาญการพิเศษ
6/2553
4 มิย.2553
ประกาศ โครงร่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
6/2553
4 มิย.2553
การเผยแพร่ผลงานประเภทบทความและงานวิจัยในการเสนอตำแหน่งชำนาญการ
4/2551
4 เม.ย.2551
กรอบตำแหน่งระดับชำนาญการกลุ่มปฏิบัติการระดับต้น
1/2549
12 ม.ค. 2549
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ขอดำรงตำแหน่งชำนาญการ
1/2549
12 ม.ค.2549
การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ 
12/2547
8 ต.ค. 2547
การกำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5/2546
30 เม.ย.2546
5/2546
30 เม.ย.2546
6/2546
5 มิ.ย. 2546
2/2544
1 ก.พ.2544
หลักเกณฑ์การเทียบคุณสมบัติข้าราชการเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ หรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 9
12/2543
มอบอำนาจการเทียบการเทียบคุณสมบัติของข้าราชการเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งเชี่ยวชาญ
หรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 9
กลับหน้าแรก