รายงานการประชุม
เลขานุการประชุมประสานงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารภาระงานและค่าตอบแทน
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 * เลขานุการปัจจุบัน
   เลขานุการประชุมประสานงาน
นางสาววีรมลล์ แก้วน้อย
โทร. 2045 E-mail : weeramon.k@psu.ac.th
 

 

ระเบียบวาระการประชุมประสานงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบ ZOOM

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
 
 วาระที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ฟังพี่เล่าขานถึงงาน HR” โดย
 
- คุณบุญเจิด วีจันทร์ คณะนิติศาสตร์
- คุณแก่นจันทร์ มูสิกธรรม คณะวิทยาการสื่อสาร
- คุณอนงค์ หนูเรือง สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

 วาระที่ 3
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร (งานสารสนเทศและการจัดการข้อมูล)
3.2 ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564
3.3 ประกาศฯ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ พ.ศ.2564
3.4 การเสนอผลงานทางวิชาการที่ไม่ได้เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3.5 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

(วาระ 3.2 - 3.5 งานบริหารทรัพยากรบุคคล)
3.6 กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
3.7 รูปแบบการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี2564
(วาระ 3.6 – 3.7 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์)
3.8 การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล
3.9 Service Center กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรุปประเด็นคำถามระหว่าวันที่ 25 มกราคม - 15 กันยายน 2564
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ HR Service Center : 2059
วาระที่ 4
เพื่อพิจารณา
วาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ