รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น
 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
 มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
มติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562