เงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัย
1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน พ.ศ.2561
  แบบฟอร์ม
 
1
แบบคำขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีลาออกจากงานอายุ 55 ปีขึ้นไป
2
แบบคำขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต
3
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเสียชีวิต
 
        ข้าราชการ
ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [GPF Web Service]
เอกสารแนบการขอรับบำเหน็จบำนาญ
    ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ (กบข.)  
   
1
2
3
กฎกระทรวง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554
4
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2554
5
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ    
6
การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ   
7
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553
8
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553
9
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 
10
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 
11
พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
12
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2546
13
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2539
14
พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
15
ข้อหารือ การเป็นผู้ได้รับบำนาญ   
16
17
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน (การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน)
18
19
ข้อหารือ การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
20

ข้อหารือ การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และยังเป็นสมาชิก กบข.ต่อ ซึ่งเกษียณอายุและได้รับอนุมัติ
             ให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ
         ลูกจ้างประจำ
1
การนับระยะเวลาการเข้ารับราชการทหารของลูกจ้างประจำ (หนังสือสำนักงานคลังเขต 9 ที่ กค 0431.3/946)
2
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.2519
3
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554    [บำเหน็จตกทอด]
4
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552    [บำเหน็จรายเดือน] 
5
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   
6
7
วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ   
8
9
  แบบฟอร์ม บำเหน็จ บำนาญ
    แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)  
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
         กรณีปกติ
  ข้าราชการ
1
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
2
แบบขอรับ บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ   บำเหน็จดำรงชีพ [5300]
3
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
4
แบบขอรับเงินเพิ่ม   [5316]
5
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
6
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2]
7
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ  [แบบ สรจ.1]
8
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
9
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
10
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3]
11
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]
12
ใบปะหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย ในการส่งเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
13
หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
14
แบบแสดงความเห็นแพทย์  [5303]
    บำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
1
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน [แบบ สรจ.3.1] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
2
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน [แบบ สรจ.3.2] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
  ลูกจ้างประจำ
1
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [ใช้ทั้งกรณีลาออกและเสียชีวิต]
2
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
3
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ                [แบบ สจป.2]
4
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
5
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]  
6
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]  
7
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2]  กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
8
ใบมอบฉันทะ เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้่างประจำ

  ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตภูเก็ต/วิทยาเขตตรัง/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
1
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการ [5300]
2
แบบขอรับบำเหน็จปกติ ของลูกจ้างประจำ [ ปัตตานี 5313] 
  กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ] 
1
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ [ ข้าราชการ ]
3
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
4
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309]  [ข้าราชการ]
5
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต] [หาดใหญ่]
6
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313] [กรณีลาออกและเสียชีวิต]
7
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
8
แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต]   
9
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ   [แบบ สรจ.9]
10
แบบบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่  
11
แบบรายงานการสอบสวนบำเหน็จตกทอด หรือบำนาญพิเศษ
12
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
13
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]
        บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
1
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
2
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]
       สวัสดิการการรักษาพยาบาล
1
แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
    แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  [กบข.] 
ประกาศ เรื่องแบบขอรับเงินจากกองทุนและแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน 2562
ประกาศ เรื่องกำหนดแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ 2562
1
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง008/1/2555
2
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง008/2/2562
3
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ กบข.005/2/2550
4
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. แบบ กบข.020
5
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) แบบ กบข.001/2/2550
6
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบกบข.บต 002/2562
7
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่  แบบ กบข.จก 001/2562
8
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.   แบบ ป.ค.14
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ [กสจ.]
1
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก
2
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ.004/1)
3
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ"  (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  (แบบ กสจ.004/2)
4
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
  บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
1
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
2
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  [แบบ บ.2]