การจัดพิธีรับพ ระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

กำหนดการจัดพิธีรับพ ระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งความจำนงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งกายของข้าราชการ
การแต่งกายของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย , หญิง)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะการแพทย์แผนไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะทันตแพทยศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
กองกิจการนักศึกษา
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
กองทะเบียนและประมวลผล
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
 อุทยานวิทยาศาสตร์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันสันติศึกษา
กองคลัง
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
กองอาคารสถานที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองแผนงาน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์
กองกลาง
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาเขตปัตตานี
สำนักวิทยบริการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
วิทยาการอิสลามศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง

 

1
2
3

4
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2564
        กรรมการสภามหาวิทยาลัย
        ข้าราชการ
        ลูกจ้างประจำ
        พนักงานมหาวิทยาลัย
        ผู้มีผลงานความดี ความงาม
5
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (บัญชี 18)
6

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
     รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
8
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
9
ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2564-2566
10
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
11

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
      รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เครื่องแบบ เครื่องหมาย
1
เครื่องแบบ เครื่องหมาย พนักงานมหาวิทยาลัย
2
รูปอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการ
การแต่งชุดปกติขาว
การแต่งชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัย
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
อื่นๆ
1
แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์