การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง (world)

- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
(word)
-
แบบฟอร์มผลงานดีเด่น (word)


- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่าง
- แบบฟอร์มอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่
- แบบฟอร์มผลงานดีเด่น


บันทึกการประชุมทางไกล วันที่ 22 และ 26 ต.ค. 63

 


การขอแก้ไขข้อมูลในระบบผลงานทางวิชาการ  

ประกาศ การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019  


ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 3

บันทึก ทบทวนการจัดทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุประจำปี 2563

ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

แนวปฏิบัติ หลักการ วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ประจำปี 2563 **แบบรายงาน 1 -3** 
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการลาไปต่างประเทศของบุคลากร


แนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)


ขอเชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการสมัครเป็นสมาชิก กสจ.


การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562


แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการของวิทยาเขต


เอกสารกลุ่มย่อยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. ม.อ. มช. "3 พลังเพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 5 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของส่วนงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
- ค่าตอบแทนแยกตามประเภท ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ 2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาต่อแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป พ.ศ.2562หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (2562)
TOR (ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด) บุคลากรตำแหน่งวิชาการสามารถเข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด
ได้ที่หัวข้อ
ภาระงานตำแหน่งวิชาการ
การประเมิน TOR สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PowerPoint)
ประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562
TOR สายวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 2562


มติ ก.บ.ม.ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัคร
และบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


การปรับเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือนชดเชยให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557