เว็บไซต์ประกันสังคม
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ร.พ.มอ.
1
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
2
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ม.อ. ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มต่าง ๆ
1
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน   (สปส.1-03)
2
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ    (สปส.1-10  ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
3
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม     (สปส.1-10/1)
4
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน   (สปส.6-10)
5
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล     (สปส.9-02)
6
คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน      
7
หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน
8
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน      (สปส.6-09)
9
แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ       (สปส.1-21)
10
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม      (สปส.2-01 )
11
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม      (สปส.2-16 )
12
หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ