มอบอำนาจ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1

คำสั่ง มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่า ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
          เกี่ยวกับการพัสด
[0757/2563]
2
คำสั่ง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี [1340/2563]
3
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติการแทนอธิการบดีี [1022/2563]
4
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรปฏิบัติการแทนอธิการบดี [1021/2563]
5
คำสั่ง แก้ไขและเพิ่มเติมมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิกการบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี [1056/2563]  
6
ประกาศ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร[ราชกิจจานุเบกษา]  
7
คำสั่ง มอบอำนาจขยายระยะเวลาการสอบสวน 2562
8
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 2562
9
คำสั่ง มอบหมายงานให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 2562 (เพิ่มเติม)
10
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2562
11
คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561  [สภา 045/2561] 
12
คำสั่ง มอบหมายงานและมอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2562  [0738/2562]  
13
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2562  [0739/2562]  
14

คำสั่ง มอบอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
          ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุงานแล้ว
[0695/2562]
15

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
          ของสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2562
[0409/2562]
16
คำสั่ง มอบอำนาจให้รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2562
17
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2562 [0306/2562]
18
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [0230/2562]
19
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (MOU) [1868/2561]  
20
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี  [1572/2561]  
21
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  [ฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล] [2357/2561]  
22
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  [1699/2561]  
23
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  [1698/2561]  
24
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  [วิทยาเขตปัตตานี] [1523/2561]  
25
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  [วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี] [1497/2561]  
26
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี   [1496/2561]  
27
คำสั่ง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ   [1370/2561]  
28
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม พ.ศ.2561  [1214/2561]  
29
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ พ.ศ.2561  [1119/2561]  
30
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2561  [1026/2561]
31
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ.2561  [0997/2561]  
32
คำสั่ง มอบหมายอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561  [0998/2561]  
 
1
คำสั่ง การมอบอำนาจเพิ่มเติมในการปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ [0803/2561]
2
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัสดุ [1611/2560]
3
คำสั่ง มอบอำนาจดำเนินการทางวินัย  [0407/2560]  
4

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดีเพิ่มเติมในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
           สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
5
คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559  [2279/2559]  
6
บันทึก มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของอธิการบดี 
7
คำสั่ง มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558  [0210/2558]
8
คำสั่ง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2558  [0211/2558]
9

คำสั่ง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
           เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555  
[0995/2555]
10
11
คำสั่ง มอบอำนาจการทำลายหนังสือราชการ [1134/2538]
12
ประกาศ หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการใช้อำนาจในการปฏิบัติราชการ
การสรรหา ประเมิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1
Regulation of Prince of Songkla University Rules of Dean Appointment 2018 (ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561)
2
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พ.ศ.2562
3
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ.2561
4
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560
5
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
6
ประกาศ การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะและหน่วยงานเทียบเท่าและผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
7
ประกาศ โครงการสนับสนุนและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
8
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งคณบดี พ.ศ.2561
9
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2561
10
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561
11
12
13