วันหยุดราชการ ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันตรุษจีน (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 วันอีฏิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 วันอีฎิ้ลอัดฮา (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี, หาดใหญ่)
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564 วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 (ยกเลิกวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.วันที่ 29 มิ.ย.64)
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล (วันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 วันสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้ ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี