ขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
รายชื่อประเทศเป็นทางการ และมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กับราชอาณาจักรไทย
รายชื่อองค์การต่างประเทศที่ให้ข้าราชการลาไปปฏิบัติงาน
 ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
1
ประกาศ ม.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
2
มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศของอธิการบดี  [มอ 001/328 ลว 26 ก.พ.2559]
3
หลักเกณฑ์การไปศึกษาต่างประเทศของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  
4
หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุมศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2551 
5
บันทึก วันรายงานตัวกลับจากลาไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ ณ ต่างประเทศ 
6
พ.ร.ก. กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2550 
7
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
8
การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
9
แนวปฏิบัติและข้อแตกต่างของสัญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 2549
10
การมอบอำนาจช่วงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศเพิ่มเติม
12
การขออนุมัติไปราชการของ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
13
การให้ ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน (นร.0706.6/ว12)
14
คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อภายในประเทศ
15
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
16
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542
17
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ฯ พ.ศ.2548
18
ระเบียบทบวง ว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
19
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฯ
20
ระเบียบทบวง ว่าด้วยการให้ ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2527
21
รายงานการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (นร 1018/ว7)
22
23
24
25
การไปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 แบบฟอร์ม
1
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ  
2
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  
3
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
4
สัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
5
สัญญาข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ
6
หนังสือการตรวจสุขภาพผู้ที่ลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
7
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
8
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 1
10
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 2
11
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ แบบฟอร์มที่ 3
12
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกรณีกลับจากต่างประเทศ
13
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกรณีในประเทศ
14
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาภายในประเทศ (ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ)
15
แบบคำขอการไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์
16
แบบฟอร์มโครงการหรือแนวทางการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
17
แบบฟอร์มขออนุญาตกลับประเทศไทยชั่วคราว
18
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (สำหรับข้าราชการที่กลับชั่วคราว)
19
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
20
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ
21
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
22
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ    
23
แบบฟอร์ม บันทึก พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติไปฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ    
24
แบบฟอร์มโครงการหรือแนวทางการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
25
ขั้นตอน การตรวจสภาพจิตอาจารย์ใหม่ /ผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ (หลักเกณฑ์ใหม่) พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
 ทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิบัตร
  ทุนศึกษาในประเทศ 
 
1
การสนับสนุนของทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ (ประกาศรับสมัครทุนปี 2564) [ใบสมัคร]
2
ตารางเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
3
ใบสมัครรับทุน
4
การตอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัย
5
แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6
คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน/และสัญญารับทุนศึกษาต่อ
7
สัญญารับทุนในประเทศ
8
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนทุน
9
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
10
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาของภาควิชาการและผลการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติระดับวุฒิบัตร
  ทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ
1
การสนับสนุนของทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ประกาศรับสมัครทุนปี 2564) [ใบสมัคร]
2
ใบสมัครรับทุน
3
คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน
4
แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
5
แบบฟอร์มแผนการศึกษาของผู้รับทุน
6
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
7
คำแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
8
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
9
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (แบบ 8708)
10
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
11
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
12
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหรือผลการดำเนินการของโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุน
13
คำแนะนำการจัดทำเอกสาร ตามข้อ 12
 
 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ทุนศึกษาในประเทศ 
 
1
ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
2
ใบสมัครรับทุน
3
แบบฟอร์มสัญญารับทุน (จัดทำสัญญาฯ 2 ชุด)
4
แบบแสดงความจำนงการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนฯ
5
คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุน
อื่น ๆ
1
แนวทางการดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ  
2
รายงานผลการจัดโครงก ารพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2 562