ข้าราชการ

เปลี่ยนตำแหน่ง /โอน

1
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554  
2

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
3
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554    
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
5

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
6
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2553
7

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง
                     และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
8
การดำเนินการตามประกาศ กพอ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 (ว.3)
9
การนับประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
10
ข้อหารือ การโอนข้าราชการ  
 คุณวุฒิ
1
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
        แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของบุคลากรซึ่งสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณวุฒิ
2
 ไม่รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจาก University of South Australia....   
พนักงานมหาวิทยาลัย
1
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
2
ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558  
3
ประกาศ ความก้าวหน้าของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2558
4
ประกาศ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557
5
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) 
6
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
8
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน - เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงาน..
9


หนังสือ สกอ.เรื่อง เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
1
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ พ.ศ.2562
2
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ (2553)
3
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หน้าที่โดยย่อ) (2553)
4
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (2554)
5
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555