บัญชีชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ไทย-อังกฤษ) พ.ศ. 2564
           รายชื่อตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย -อังกฤษ)
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
         การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครและบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้อำนวยการกอง
         ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 อาจารย์วิจัย
         ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
         ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประเภทปฏิบัติการ และวิชาชีพ
         ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
         ประกาศ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
         ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเ้อก และตำแหน่งนักวิจัย
ประเภทวิชาการ
คณาจารย์ประจำ อาจารย์วิจัย
   1. ศาสตราจารย 1. ศาสตราจารย์วิจัย
  2. รองศาสตราจารย์ 2. รองศาสตราจารย์วิจัย
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย
  4. อาจารย์ 4. อาจารย์วิจัย
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ
ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
   1. ทันตแพทย์ 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. นายแพทย์ 8. แพทย์แผนไทย
  3. พยาบาล 9. นักกายภาพบำบัด
  4. เภสัชกร 10. นักเทคนิคการแพทย์
  5. นายสัตวแพทย์ 11. นักรังสีการแพทย์
   6. สถาปนิก    
ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ
  1. นักวิชาการอุดมศึกษา 5. นักวิทยาศาสตร์
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 6. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. บรรณารักษ์ 7. วิศวกร
  4. นิติกร 8. เจ้าหน้าที่วิจัย
  5. นักตรวจสอบภายใน 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตำแหน่งทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
   1. พนักงานปฏิบัติการ 3. ช่างเทคนิค
  2. พนักงานทางการแพทย์  
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
   1. ระดับชำนาญการ 3. ระดับเชี่ยวชาญ
  2. ระดับชำนาญการพิเศษ  
ประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตำแหน่งทั่วไป
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
  1. ระดับชำนาญงาน  
   2. ระดับชำนาญงานพิเศษ  
   3. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงานพิเศษ  
ประเภทบริหาร
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการส่วนงาน  
2. การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ตำแหน่งข้าราชการ
ประเภทตำแหน่งทั่วไป
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 19. ช่างเครื่องยนต์
2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 11. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20. ช่างไฟฟ้า
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 12. ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 21. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 13. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 22. ช่างเทคนิค
5. ผู้ปฏิบัติงานประมง 14. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 23. ช่างกายอุปกรณ์
6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 15. ช่างภาพ 24. ช่างทันตกรรม
7. ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 16. ช่างพิมพ์ 25. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
8. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 17. ช่างศิลป์  
9. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 18. ช่างเขียนแบบ  
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ
1.  วิชาการเวชสถิติ 12. โสตทัศนศึกษา 23. วิศวกรรม
2.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 13. ประชาสัมพันธ์ 24. วิชาการศิลป์
3.  นิติการ 14. วิชาการเกษตร 25. วิชาการช่างทันตกรรม
4.  บริหารงานบุคคล 15. วิชาการสัตวบาล 26. วิชาการศึกษา
5.  บริหารงานทั่วไป 16. การประมง 27. บรรณารักษ์
6.  วิชาการพัสดุ 17. วิทยาศาสตร์ 28. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
7.  วิชาการสถิติ 18. โภชนาการ 29. วิจัย
8.  วิเทศสัมพันธ์ 19. จิตวิทยา 30. เอกสารสนเทศ
9.  ที่ปรึกษา    20. วิชาการอาชีวบำบัด 31. นักสังคมสงเคราะห์
10. วิชาการเงินและบัญชี 21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32. วิชาการศึกษาพิเศษ
11. ตรวจสอบภายใน 22. สุขศึกษา  
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8.  เภสัชกรรม 15. วิศวกรรมโลหการ
2. นักกายภาพบำบัด 9.  รังสีการแพทย์ 16. วิศวกรรมเกษตร
3. ทันตแพทย์ 10. กิจกรรมบำบัด 17. วิศวกรรมเคมี
4. การพยาบาล 11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย 18. สถาปัตยกรรม
5. การแพทย์ 12. วิศวกรรมเครื่องกล 19. จิตวิทยาคลินิก
6. การสัตวแพทย์ 13. วิศวกรรมไฟฟ้า  
7.  เทคนิคการแพทย์ 14. วิศวกรรมโยธา  
ประเภทตำแหน่งต่างโครงสร้าง
1. ช่วยสอน (ครู) 4. บริหารงานพัสดุ
2. บริหารงานธุรการ 5. บริหารงานอาคารสถานที่
3. บริหารงานการเงินและบัญชี  
ประเภทตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งวิชาการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ศาสตราจารย์ 5. อาจารย์
3. รองศาสตราจารย์  
ประเภท ตำแหน่งผู้บริหาร
1. ผู้บริหาร
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
3. ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้และอื่น ๆ
1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเงินรายได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
2. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3. ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2562