ระบบเบิกเงินสวัสดิการ กองทุนพนักงาน (ตรวจสอบยอดเงินที่เบิกจ่าย)
   เกี่ยวกับกองทุน
1
กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
2
กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า 2564
3
วัคซีนเด็กประจำปี 2563
4
มติคณะกรรมการกองทุน เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (การแนบใบรับรองแพทย์)
5
การปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมแนวทางการจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยในการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
6
ประกาศ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
7
การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
8
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
9
ระเบียบ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
10
ระเบียบ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 
11
ข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย..เรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนฝากไว้กับสถาบันการเงิน 2551
12
ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7 พ.ศ.2554
13
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
14
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
15
ประกาศ คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
16
ประกาศ คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2553
   แบบฟอร์ม
1
ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล   [กทพ.01 ]
2
ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร       [กทพ.02 ]
3
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเบิก รุ่นก่อน 1 เมษายน 2550