1
ประกาศ วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
2
ประกาศ วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
3
แนวทางในการปฏิบัติกิจทางด้านวัฒนธรรมในวันสารทเดือนสิบ (วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10)
4
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ราชกิจจานุเบกษา)
5
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553
6
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2553
7
8
แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
9
การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย) 
10
11