ประธานชมรม
นายพรชัย ศรีไพบูลย์

"ชมรมรักษ์ ม.อ. ถักทอความสัมพันธ์ รังสรรค์คุณภาพชีวิต"

ตรา ชมรมรักษ์ ม.อ.
โลโกชมรมรักษ์ ม.อ.
- RAKS 1
- RAKS 2

ผู้ช่วยเลขานุการชมรมรักษ์ ม.อ. นางภารดี แท่นทอง โทร. 2053
E-mail : pharadee.w@phuket.psu.ac.th