พนักงานมหาวิทยาลัย
1
ขั้นตอนการพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แบบ 1, แบบที่ 2)
2
การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
3
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2563
แบบการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
4
สรุปหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ.2563 (Infographic)
5
การพิจารณาการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิก)
 
6
ประกาศ เรื่องเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับภาระงานและผลงานทางวิชาการในการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัย
              ที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2562
(ยกเลิก)
7
ประกาศ เรื่องเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ตำแหน่งคณาจารย์ประจำที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ 2561 (ยกเลิก)
8
การกำหนดอัตรากำลังและงบประมาณรองรับการให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุอยู่ปฏิบัติงานต่อ
ข้าราชการ
1
การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
2
การพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
3
ข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
4
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
5
ตอบข้อหารือ ระยะเวลาการนับผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ของผู้ที่ต่อเวลาราชการ