การดำเนินการจัดทำมาตรฐานภาระงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

การกรอกข้อมูลในระบบ TOR Online สำหรับบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และซักซ้อมความเข้าใจวิธีการคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ (มติ ค.บ.ม. ครั้งที่ 7/2559)
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการร้องทุกข์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [คำสั่ง 1332/2561]

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) พ.ศ.2561
ตอบข้อหารือการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล [มอ 024/6074]
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558
วิดีโอรับชมย้อนหลังบันทึกการอบรม Comperency Online
VDO บันทึกการประชุมให้ความเห็น เรื่อง ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด (16 คะแนน) และมาตรการติดตามภาระงานฯ (วันที่ 23 เม.ย. 64) (วันที่ 30 เม.ย. 64) (วันที่ 7 พ.ค. 64)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แจ้งปฏิทินและการดำเนินกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรอบประเมินประจำปี 2565
ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมินปี 2564 (powerpoint)
การประเมินระบบ TOR Online (บรรยายโดยศูนย์คอมเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62)
ภาระงานที่ส่วนงานกำหนดของสำนักงานอธิการบดี (ทุกคน) Powerpoint
ภาระงานที่ส่วนงานกำหนดสำหรับสายสนับสนุน
ก.ส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร
 สำนักงานอธิการบดี
 Green Office
1
กองกลาง
2
กองคลัง
3
กองนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์ และแผน
4
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
5
ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
6
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
7
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ
8
ศูนย์อาเซียนศึกษา
9
สำนักกฏหมาย
10
หอประวัติฯ
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่
1
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
3
ศูนย์กีฬา
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
1
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต
1
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
วิทยาเขตสุราฏร์ธานี
ข.ส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย
1
บัณฑิตวิทยาลัย
2
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
3
วิทยาลัยนานาชาติ
4
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
5
สถาบันนโยบายสาธารณะ
6
สถาบันสันติศึกษา
7
สถาบันฮาลาล
ค.ส่วนงานประเภทวิชาการ
วิทยาเขตหาดใหญ่
1
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2
คณะการแพทย์แผนไทย
3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4
คณะทันตแพทยศาสตร์
5
คณะเทคนิคการแพทย์
6
คณะนิติศาสตร์
7
คณะพยาบาลศาสตร์
8
คณะแพทยศาสตร์
9
คณะเภสัชศาสตร์
10
คณะวิทยาการจัดการ
11
คณะวิทยาศาสตร์
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13
คณะศิลปศาสตร์
14
คณะเศรษฐศาสตร์
15
คณะสัตวแพทยศาสตร์
16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 

วิทยาเขตตรัง
1
วิทยาเขตตรัง
2
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาเขตปัตตานี
1
คณะพยาบาลปัตตานี
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
คณะรัฐศาสตร์
4
คณะวิทยาการสื่อสาร
5
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะศิลปกรรมศาสตร์
8
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาเขตภูเก็ต
1
สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต
1
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
2
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
3
คณะโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
ค.ส่วนงานประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย
1
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
2
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
3
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
4
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
5
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
6
สำนักวิจัยและพัฒนา
7
สำนักวิทยบริการ
 
  สถานวิจัยความขัดแย้ง
  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
   
   
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  สถาบันเสริมอาหารฯ
  สถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส)
 

 

 

 

 

 

 


สำหรับรอบประเมินปี 2564 (1 ก.ค.63 - 31 พ.ค.64) และ 2565 (1 มิ.ย. 64 - 31 พ.ค.65)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่บริหาร พ.ศ.2564
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ข้าราชการ
ประกาศ ม.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่บริหาร พ.ศ 2564
ประกาศ ม.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2563
ประกาศ ม.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ลูกจ้างประจำ
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563
ประกาศ ม.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
แบบประเมินฉบับเอกสารรอบประเมิน
รอบประเมิน ปี 2564
1
สายวิชาการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  1.1 แบบ ป.1 (word)
  1.2 แบบ ป.1 สูตร (Excel)
2 สายวิชาการสำหรับผู้บริหาร
  2.1 ป.1 (word)
  2.2 ป.1 สูตร (Excel)
3 สายสนับสนุนทุกกลุ่ม
  3.1 ป.2 (word)
  3.2 ป.2 สูตร (Excel)
4 ลูกจ้างประจำทุกกลุ่ม
  4.1 ปล1. (word)
  4.2 ปล1. สูตร (Excel)
5 สรุปคะแนนประเมินรายบุคคล
  5.1 ส.1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
  5.2 สล1 ลูกจ้างประจำ

6

สรุปคะแนนประเมินภาพรวมของส่วนงาน (ส่วนงาน)
  6.1 ส.2/สล2.
   
รอบประเมิน ปี 2565
1
สายวิชาการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  1.1 แบบ ป.1 (word)
  1.2 แบบ ป.1 สูตร (Excel)
2 สายวิชาการสำหรับผู้บริหาร
  2.1 ป.1 (word)
  2.2 ป.1 สูตร (Excel)
3 สายสนับสนุนทุกกลุ่ม
  3.1 ป.2 (word)
  3.2 ป.2 สูตร (Excel)
4 ลูกจ้างประจำทุกกลุ่ม
  4.1 ปล1. (word)
  4.2 ปล1. สูตร (Excel)
5 สรุปคะแนนประเมินรายบุคคล
  5.1 ส.1 ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
  5.2 สล1 ลูกจ้างประจำ

6

สรุปคะแนนประเมินภาพรวมของส่วนงาน (ส่วนงาน)
  6.1 ส.2/สล2.
   

(กรณี sheet ใน excel หาย) เข้าไปที่ File> option> advanced> display option for this workbook> show sheet tabs
ข้าราชการ
สำหรับรอบประเมินปี 2563
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
แบบประเมิน - สายสนับสนุน รอบประเมินปี 2563
1
แบบประเมิน    [ ป.2 ]
สูตรและตัวอย่างแบบ ป 2
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
แบบประเมิน - สายวิชาการ รอบประเมินปี 2563
1
แบบประเมิน   [ ป.1 ]
1.1.สูตรและตัวอย่างของ แบบป.1 ที่ได้รับข้อยกเว้นตามประกาศ ฯ
แบบประเมิน   [ ป.1 ] [ผู้บริหาร]
1.2 สูตรและตัวอย่างผู้บริหาร
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำหรับรอบประเมินปี 2563
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
แบบประเมิน - สายสนับสนุนรอบประเมินปี 2563
1
แบบประเมิน    [ ป.2 ]
สูตรและตัวอย่างแบบ ป 2
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
แบบประเมิน - สายวิชาการ สำหรับรอบประเมินปี 2563
1
แบบประเมิน   [ ป.1 ]
1.1.สูตรและตัวอย่างของ แบบป.1 ที่ได้รับข้อยกเว้นตามประกาศ ฯ
แบบประเมิน   [ ป.1 ] [ผู้บริหาร]
1.2 สูตรและตัวอย่างผู้บริหาร
2
แบบสรุปการประเมิน   [ ส.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ ส.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
ลูกจ้างประจำ
สำหรับรอบประเมินปี 2563
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (กค.0428/ว90)
แบบประเมิน - ลูกจ้างประจำ สำหรับรอบประเมินปี 2563
1
แบบประเมิน   [ ปล.1 ]
1.1 สูตรและตัวอย่างแบบ ปล1 ประเมินลูกประจำ
2
แบบสรุปการประเมิน   [ สล.1 ]
3
แบบสรุปรายงานคณะกรรมการ   [ สล.2 ]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ [Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก [Core Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านบริหาร [Managerial Competency]
ความสามารถเชิงสมรรถนะ เฉพาะงาน [Functional Competency]
พนักงานเงินรายได้
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 
สายสนับสนุนวิชาการ
สายวิชาการ