สวัสดิการเงินกู้เงินกู้
สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากร
แบบคำขอกู้

สัญญาเงินกู้ต่างๆ
คำแนะนำในการทำหนังสือสัญญาเงินกู้

- สัญญาเงินกู้เพื่อรักษาพยาบาลตนเองและญาติสายตรง
- สัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษาของตนเอง
- สัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ

- สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาของบุตร
- สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT
- สัญญาเงินกู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากร/เครื่องมือ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

- สัญญาเงินกู้เพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรมบุคลากรและญาติสายตรง
- สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อประกันชีวิตบุคลากร คู่สมรสและบุตร
- สัญญาเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ
- สัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
- สัญญาเงินยืมเพื่อตัดชุดขาวพร้อมเครื่องหมาย
- สัญญาเงินยืมเพื่อตัดชุดครุยบุคลากร
สวัสดิการเงินกู้จากภายนอก
 หนังสือรับรองสำหรับการกู้ยืมเงินของธนาคาร
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านพิเศษสุด MOU !!
สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อธนาคาร ธอส
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
สินเชื่อธนาคารอิสลาม
PSU&iBank (MOU) 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
PSU&KTB (MOU)
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน  [ไม่กำหนดเวลา]  
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
การคงสิทธิสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ลาออกในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด