พนักงานมหาวิทยาลัย
    การบริหาร / สรรหา /การจ้าง
1
ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
2
ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ 2562
4
บันทึก การใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ PSU - TEP เพื่อบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา
5
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
6
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
7
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเรื่องการออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
8
ประกาศ เรื่อง การออกจากงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ.2557
9
10
ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเ้อก และตำแหน่งนักวิจัย ฉบับที่ 2
11
ประกาศ การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเ้อก และตำแหน่งนักวิจัย ฉบับที่ 1
12
ขั้นตอนตรวจสภาพจิตสำหรับอาจารย์ใหม่
13
ใบนำส่งผลการตรวจสุขภาพทางจิตวิทยาและผลคะแนนภาษาอังกฤษ
14
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) สำหรับผู้เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2552
15
การแจ้งผู้ค้ำประกันเมื่อจ้างต่อ
16
ประกาศ เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2553
17
ประกาศ การบริหารอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน พ.ศ. 2551
18
ประกาศ คุณสมบัติเบื้องต้นของการรับอาจารย์ใหม่ที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2553
19
20
21
22
23
ข้าราชการ
    การบริหารงานบุคคล
1

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2558
2

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2558
3

ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                       หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
                      หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554
6
ประกาศ ม.อ. เรื่อง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2554
7
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2553
8
 การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2552
   โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการ
1
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
2
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอน   (ศธ0509(2)/ว16)
3
การกำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งข้าราชการ...เพิ่มเติม  (ว.9 )
4
การบริหารอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ว.1 )
6
การเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ว.2 )
7
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ0509.4/ว291 )  
8
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ศธ0509.4/ว4 )
9
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2550
10
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง  (ศธ0509.2/ว6)
11
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก(ศธ0509.2/ว7)
12
เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย/การสอบสวน/การสั่งพักหรือสั่งให้ออก/อุทธรณ์ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ....
13
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ (ว.2 )
14
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ 2549
ลูกจ้างประจำ
1
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
2
การบริหารอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำ (2553)
3
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (หน้าที่โดยย่อ) (2553)
4
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  (2554)
5
การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ พ.ศ.2549
6
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
พนักงานราชการ
1
 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร การจ้าง และการลาออกจากงานของพนักงานราชการทั่วไป
2
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
3
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ [ที่ นร 1008.5/15 ลว 22 ก.พ.60]
4
 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
   สัญญาจ้างพนักงานราชการ
  ใบสมัครพนักงานราชการ
พนักงานเงินรายได้และอื่น ๆ
1
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
2
การทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
3
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา
4
ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
5
ประกาศ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ พ.ศ.2562
6
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
7
แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
8
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หากจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี ไม่ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
9
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2555
10
การปรับค่าจ้างพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
2
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
3
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550
 พนักงานตามภารกิจ
การจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2563 (Infographic)
1
ประกาศ หลักเกณฑ์ละวิธีการจ้างพนักงานตามภารกิจ พ.ศ.2563
- ภาษาอังกฤษ
การจ้างผู้มีสมรรถนะสูง
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างผู้มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2564