หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หลักเกณฑ์การจัดสรรและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
 
  
แบบฟอร์มสรุปการเลื่อนเงินเดือน (1 ต.ค. ...)(วันที่ 1 ตุลาคม)
  
แบบฟอร์มสรุปการเลื่อนเงินเดือน (1 เม.ย. ...)(วันที่ 1 เมษายน)
  
แบบฟอร์มสรุปการประเมิน
 
การติดตามภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แบบสรุปรายงานการติดตามภาระงานของบุคลากร

ประกาศ วิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2564

การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานประเภทนโยบายและบริหารประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การจัดสรรและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
  
การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากร บัญชี 1 (7 ส.ค.63) (xlsx) , (pdf)
ค่าตอบแทนบุคลากร บัญชี 2 (7 ส.ค.63) (xlsx) , (pdf)
ค่าตอบแทนบุคลากร บัญชี 3 (7 ส.ค.63) (xlsx) , (pdf)

พนักงานมหาวิทยาลัย
   บัญชีค่าจ้าง
1
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 [ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557]
2
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
3
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ค.57 (แบบคลื่นกระทบฝั่ง)
4
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557
5
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2556
6
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 3)
7
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
8
(บัญชีเงินเดือนเสมือน) กำหนดบัญชีเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554       
9
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (วุฒิต่าง ๆ) [1เม.ย.54]        
10
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [1ต.ค.50]        
11
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย [ขั้นสูง-ต่ำ]   
12
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551 
13
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 
    การเลื่อนเงินเดือน
1
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564กร
2
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
3
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) 2557
4
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
5
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554  [เพิ่มค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง]
   ค่าตอบแทน

1

ประกาศ มอ. วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากข้าราชการ พ.ศ. 2564
2
ประกาศ มอ. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
3
ประกาศ มอ. เรื่องวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2564
4
ประกาศ ม.อ. เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2564

5

ประกาศ ม.อ. เรื่องกำหนดประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2562
        
   แบบฟอร์ม
6
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
7
ข้อบังคับ มอ. เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561
8
ประกาศ มอ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ.2561
9
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ [มอ024/ว 057]
10
ตารางสรุปการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน ของผู้บริหาร และบุคลากร
11
ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 3) 2557
12
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
13
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554  [เพิ่มค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง]
14
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ [มอ024/ว 545/7 ต.ค.57]
15
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่คณะ/หน่วยงานประกาศรับสมัครพนักงานในอัตราค่าจ้างเดิมไปแล้ว

16

การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
17
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหาร
18
ประกาศ ม.อ. เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก พ.ศ.2556
19
ประกาศ ม.อ. เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2556
20
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
21
ประกาศ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ.2555
22
ประกาศ ม.อ. เรื่อง เงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2554    
23
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550
24
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552
   เงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย
1
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.2554
 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย  [ พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ / พนักงานเงินรายได้]
ใบมอบฉันทะ
ข้าราชการ
  บัญชีเงินเดือน        
1
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561
2
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ-สูง พ.ศ.2560
3
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ-สูง พ.ศ.2558
  เงินเดือน        
1
การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2560 (ศธ 0509(5)/ว2)
2
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
3
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
4
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการฯ พ.ศ.2558
5
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
6
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2550
7
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทน/เงินสมนาคุณ
1
การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการเพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2560 [มอ024/ว 155]
2
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารส่วนงานที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากราชการ พ.ศ.2560
3
ตารางสรุปการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน ของผู้บริหาร และบุคลากร
4
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
5
ประกาศ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
6
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
7
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
8
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง พ.ศ.2554
9
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณแก่บุคลากร ม.อ. 2550
10
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
11
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
12
ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ... ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่
13
กฎ ก.พ.อ. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
14
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ ม.อ. พ.ศ.2555
15
ประกาศ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในการพิจารณาประเมินผู้ขอรับเงินเพิ่ม ตำแหน่งนิติกร พ.ศ.2555
16
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ (กรณีระดับชำนาญงานพิเศษ) 2554
17
ระเบียบ ม.อ. ว่าด้วยการยกเลิกการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสืบสวนสอบสวน พ.ศ.2551 
18

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
                                        ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพ 
19
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
20
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
21
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
22
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร.........(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
23
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร........(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 
24
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
25
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550
26
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 2549
27
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
28
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2558 [มอ 024/ว 045]
29
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
30
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551
31
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน 2550  
32
พ.ร.ก. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่3)2550
33
การแต่งตั้งผู้บริหารและการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ..ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย [มอ024/4678]
34
พ.ร.ก. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 2549 ( ฉบับที่ 9)
35
ข้อหารือ  เงินค่าตอบแทน ของข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่ากรณีที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯ
36
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม พ.ร.ก.เบี้ยประชุมกรรมการ
37
กำหนดอัตราเบี้ยประชุมตาม พ.ร.ก.เบี้ยประชุมกรรมการ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2552
38
หลักการและแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอรับสิทธิว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
39
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550
40
แนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 การเลื่อนเงินเดือน
1
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (มอ024/ว545)
2
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (ชลอการเลื่อนเงินเดือน)
3
การติดตามภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558
4
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
5
การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการมหาวิทยาลัยเพื่อมีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2557 [มอ024/ว 545/7 ต.ค.57]
6
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
7
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
8
ข้อบังคับ ม.อ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
9
ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
10
ประกาศ ม.อ. เรื่อง มาตรการติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนและเ้พิ่มค่าจ้าง พ.ศ.2556
11
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ทบวงฯ2543)
12
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (มติ อ.ก.ม. ปี 2540)
13
การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ทบวงฯ2540)
14
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ( มติ อ.ก.ม.ปี 2540)
15
ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2540) 
ลูกจ้างประจำ
      บัญชีค่าจ้าง
1
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับ
2
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2559 
3
อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2559
4
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
5
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
     ค่าตอบแทน
1
การกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ (พ.ศ.2549)
2
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ที่ กค.0428/ว31 22 มี.ค.56)
3
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้่างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 (ว 73 ลว. 19 ก.ค.55)
4

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
       ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพ  
5
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551
6
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2550
7
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2550
8
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง พ.ศ.2550
9
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2547
10
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544
11
12
13
14
พนักงานเงินรายได้และอื่น ๆ
      ค่าจ้าง
1
ประกาศ อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2563
2
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2555
3
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2556
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
1
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง